Jaarplan 2016

Jelle RinzemaJaarplannen, Nieuwsberichten

Jaarlijks (ja, echt) wordt er een jaarplan opgesteld waarin wordt beschreven wat de doelstellingen van het Hartmans Netwerk zijn voor het lopende kalenderjaar. Een jaarplan bevat informatie over de functies en rollen binnen het netwerk, over bijeenkomsten en congressen, over het dagelijks bestuur en over werving en selectie.

Inhoudsopgave

1. Hartmans Netwerk
2. Functies binnen Hartmans Netwerk
3. Bijeenkomsten en congressen
4. Dagelijks bestuur
5. Exposure
6. Werving en selectie
7. Hartmans Scholarship

1. Hartmans Netwerk

De actieve kern van Hartmans Netwerk bestaat uit een selecte groep van ongeveer 20 young professionals met hart voor de publieke zaak. Leden zijn tussen de 25 en 32 jaar en hebben hun hart verpand aan het publieke domein. Zij leren met en van elkaar tijdens bijeenkomsten, die ze zelf organiseren rondom thema’s uit de actualiteit. Dat levert veel op: enthousiasme, inspiratie, nieuwe ideeën en een netwerk waar ze altijd op terug kunnen vallen. Een Hartmanner is drie jaar actief lid. Hij/zij blijft daarna verbonden met het brede netwerk als alumni. Oud-leden komen jaarlijks bij elkaar op de slotbijeenkomst in december. Daarnaast leveren zij onderwerpen en sprekers voor de voor- en najaarscongressen en vragen ook aan de huidige leden om mee te denken over actuele vraagstukken.

De volgende visie, missie en doelstellingen staan centraal binnen het Hartmans netwerk: 

Visie:

Met een kloppend hart streven wij er naar om voor het openbaar bestuur samen bij te dragen aan een mooie ontwikkeling van decentraal Nederland, waar wij onderdeel van uitmaken.

 Missie:

Wij zijn een op het openbaar bestuur gericht netwerk dat vanuit het hart komt met vernieuwende en inspirerende oplossingen door het ontwikkelen, verbinden en uitdragen van ideeën voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doen wij door het inzetten van betrokken young professionals met verschillende achtergronden.

 Doelstellingen:

  • Het opbouwen en onderhouden van een kwalitatief hoog en divers netwerk van young professionals, werkzaam bij decentrale overheden.
  • Het vergroten van kennis en vaardigheden over het openbaar bestuur op het gebied van recht, organisatie en management.
  • Het uitdragen van vernieuwende en inspirerende oplossingen over maatschappelijke ontwikkelingen waar het openbaar bestuur mee wordt geconfronteerd.

Motivatie van Hartmanners voor deelname netwerk

  • Vergroten van kennis en vaardigheden
  • Uitbreiding van het professionele netwerk
  • Inspireren en adviseren van het openbaar bestuur
  • Maar ook: Unique selling point op CV

Kracht en uniekheid van Hartmans

  • Kwaliteit: deelnemers zijn professionals van hoge kwaliteit en innovatiekracht. Ieder lid is geselecteerd op zijn of haar kwaliteiten, vaardigheden en persoonlijkheid.
  • Diversiteit: leden zijn werkzaam op vele verschillende werkgebieden en landelijk vertegenwoordigd. De werkgevers verschillen: van grote tot kleine gemeente en van griffie tot provincie.
  • Compactheid: het aantal van 20 zorgt voor de mogelijkheid makkelijk bij elkaar te komen en vragen uit te zetten.
4. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Hartmans netwerk bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 Voorzitter

De voorzitter van Hartmans netwerk is op dit moment Rosanna Stokes. Als voorzitter van het Hartmans Netwerk houd je je bezig met de verbinding tussen de leden van het Netwerk en het Stichtingsbestuur Hartmans. Daarnaast zit de voorzitter vergaderingen voor en doet de bestuursmededelingen tijdens de bijeenkomsten. Taak van de voorzitter is om ook het afscheid van de derdejaars leden te organiseren. In het jaar dat de voorzitter zelf afscheid neemt, doet de nieuwe voorzitter dat. Vanaf het najaar worden steeds meer taken overgedragen aan de nieuwe voorzitter. Voor de periode 2017-2018 zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Secretaris

De secretaris van Hartmans netwerk is dit jaar Merel Tilstra. Als secretaris van Hartmans Netwerk houd je je bezig met het organiseren van verschillende activiteiten, zoals het trekken van het werving- en selectieproces en het schrijven van het jaarverslag en het jaarplan. Komend jaar wordt kritisch naar de processen van de verschillende activiteiten gekeken, kan het efficiënter? Ook wordt er strenger gestuurd op het opvolgen van acties.

Penningmeester

De penningmeester van Hartmans netwerk is dit jaar Hendrik Hoekstra. Als penningmeester houd je je bezig met de financiële huishouding van het netwerk. Alle inkomsten en uitgaven lopen via hem of haar. Hij zorgt voor de begroting en de jaarrekening en stemt dit af met de penningmeester van het Stichtingsbestuur.

Voor het maken van kosten heb je toestemming nodig van de penningmeester. Stem daarom voordat je opdracht geeft, af met de Penningmeester. Zorg dan dat je een offerte hebt en maak goede afspraken over wat de kosten gaan zijn. Ga altijd uit van bedragen inclusief BTW, we kunnen als netwerk geen beroep doen op het BTW-compensatiefonds.