Jaarplan 2018

Sanne de GroenJaarplannen0 Comments

Introductie

Het jaarplan van het Hartmans Netwerk geeft weer hoe het netwerk dit jaar in elkaar steekt en wat we voor 2018 in petto hebben!

Inhoudsopgave

1. Hartmans Netwerk
2. Functies binnen Hartmans Netwerk
3. Bijeenkomsten en congressen
4. Dagelijks bestuur
5. Exposure
6. Werving en selectie
7. Hartmans Scholarship
8. Veranderingen binnen Hartmans Netwerk
9. Begroting 2018

 

1. Hartmans Netwerk

De actieve kern van Hartmans Netwerk bestaat uit een selecte groep van ongeveer 20 young professionals met hart voor de publieke zaak. Leden zijn tussen de 25 en 32 jaar en hebben hun hart verpand aan het publieke domein. Zij leren met en van elkaar tijdens bijeenkomsten, die ze zelf organiseren rondom thema’s uit de actualiteit. Dat levert veel op: enthousiasme, inspiratie, nieuwe ideeën en een netwerk waar ze altijd op terug kunnen vallen. Een Hartmanner is drie jaar actief lid. Hij/zij blijft daarna verbonden met het brede netwerk als alumni. Om ook na het afscheid van het Hartmans Netwerk de netwerkgedachte in ere te houden, kunnen oud-leden een keer per jaar aansluiten bij een bijeenkomst. Op die manier ontmoeten leden, oud-leden, bestuur en Raad van Advies elkaar. Daarnaast leveren zij onderwerpen en sprekers voor de voor- en najaarscongressen en vragen ook aan de huidige leden om mee te denken over actuele vraagstukken.

Het Hartmans Netwerk is constant in beweging. We zijn dan ook volop bezig om onze visie, missie en doelstellingen verder te ontwikkelen. Meer over dit proces is te lezen in hoofdstuk 8. De volgende visie, missie en doelstellingen staan centraal binnen het Hartmans netwerk:

 Visie

Met een kloppend hart streven wij er naar om voor het openbaar bestuur samen bij te dragen aan een mooie ontwikkeling van decentraal Nederland, waar wij onderdeel van uitmaken.

 Missie

Wij zijn een op het openbaar bestuur gericht netwerk dat vanuit het hart komt met vernieuwende en inspirerende oplossingen door het ontwikkelen, verbinden en uitdragen van ideeën voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doen wij door het inzetten van betrokken young professionals met verschillende achtergronden.

 Doelstellingen

 • Het opbouwen en onderhouden van een kwalitatief hoog en divers netwerk van young professionals, werkzaam bij decentrale overheden.
 • Het vergroten van kennis en vaardigheden over het openbaar bestuur op het gebied van recht, organisatie en management.
 • Het uitdragen van vernieuwende en inspirerende oplossingen over maatschappelijke ontwikkelingen waar het openbaar bestuur mee wordt geconfronteerd.

Motivatie van Hartmanners voor deelname netwerk

 • Vergroten van kennis en vaardigheden
 • Uitbreiding van het professionele netwerk
 • Inspireren en adviseren van het openbaar bestuur
 • Maar ook: Unique selling point op CV

Kracht en uniekheid van Hartmans

 • Kwaliteit: deelnemers zijn professionals van hoge kwaliteit en innovatiekracht. Ieder lid is geselecteerd op zijn of haar kwaliteiten, vaardigheden en persoonlijkheid.
 • Diversiteit: leden zijn werkzaam op vele verschillende werkgebieden en landelijk vertegenwoordigd. De werkgevers verschillen: van grote tot kleine gemeente en van griffie tot provincie.
 • Compactheid: het aantal van 20 zorgt voor de mogelijkheid makkelijk bij elkaar te komen en vragen uit te zetten

 

2. Functies binnen het Hartmans Netwerk

Het Hartmans Netwerk is een actief netwerk. Iedereen spant zich in om het netwerk draaiende te houden. Daarvoor is een aantal vaste bestuurs- en commissiefuncties in het leven geroepen die hieronder kort zullen worden toegelicht. Onderstaand schema wordt geactualiseerd door de secretaris.

Tijdens het voorjaarscongres zullen de vacatures door de nieuwe leden ingevuld worden. Het jaarplan wordt hierop bijgewerkt. Aan het eind van 2018 zullen wij afscheid nemen van acht leden

 

3. Bijeenkomsten en congressen

Er zijn in 2018 drie bijeenkomsten en drie congressen gepland. Ieder lid is betrokken bij de organisatie van één van de bijeenkomsten of de congressen.

Tijdens de organisatie van onze bijeenkomsten en congressen creëren we een goede balans tussen het verrijken van onze eigen kennis en vaardigheden (intern gericht) en het teruggeven van de opbrengsten daarvan aan het openbaar bestuur (extern gericht). Hierbij proberen we agenda’s van andere bijeenkomsten en vergaderingen te volgen en volgen we trendwatchers.

Tijdens onze congressen proberen we naast een inhoudelijk thema, ook een element van persoonlijke vaardighedenversterking in te bouwen.

Bij de congressen wordt gebruik gemaakt van hotelovernachtingen. Met oog op de binding slaapt ieder lid in principe in het hotel, ook als het congres in de eigen woonplaats wordt georganiseerd. Mocht de locatie van het congres dermate ver van de eigen woonplaats zijn gelegen, dan kan bij wijze van uitzondering een extra nacht worden bijgeboekt. Leden worden verzocht hier terughoudend en verantwoordelijk mee om te gaan, zodat we de uitgaven zoveel mogelijk op de inhoud van de programma’s kunnen richten.

Na afloop van een bijeenkomst of congres wordt door de hartmanners die de bijeenkomst hebben georganiseerd een artikel voor op de website geschreven.

 

4. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Hartmans netwerk bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 Voorzitter

De voorzitter van Hartmans netwerk is op dit moment Pleun van Riemsdijk. Als voorzitter van het Hartmans Netwerk houd je je bezig met de verbinding tussen de leden van het Netwerk en het Stichtingsbestuur Hartmans. Daarnaast zit de voorzitter vergaderingen voor en doet de bestuursmededelingen tijdens de bijeenkomsten. Taak van de voorzitter is om ook het afscheid van de derdejaars leden te organiseren. In het jaar dat de voorzitter zelf afscheid neemt, doet de nieuwe voorzitter dat. Vanaf het najaar worden steeds meer taken overgedragen aan de nieuwe voorzitter.

Secretaris

De secretaris van Hartmans netwerk is op dit moment Marlou Meertens. Als secretaris van Hartmans Netwerk houd je je bezig met het organiseren van verschillende activiteiten, zoals het trekken van het werving- en selectieproces en het schrijven van het jaarverslag en het jaarplan.

Penningmeester

De penningmeester van Hartmans netwerk is op dit moment Samantha de Jong. Als penningmeester houd je je bezig met de financiële huishouding van het netwerk. Alle inkomsten en uitgaven lopen via hem of haar. Hij zorgt voor de begroting en de jaarrekening en stemt dit af met de penningmeester van het Stichtingsbestuur.

Voor het maken van kosten heb je toestemming nodig van de penningmeester. Stem daarom voordat je opdracht geeft, af met de Penningmeester. Zorg dan dat je een offerte hebt en maak goede afspraken over wat de kosten gaan zijn. Ga altijd uit van bedragen inclusief BTW, we kunnen als netwerk geen beroep doen op het BTW-compensatiefonds.

 

5. Exposure

De exposurecommissie onderneemt in 2018 activiteiten ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Sterk netwerk: het onderhouden van contacten met de (oud-) leden en vergroten van hun betrokkenheid.
 • Sterk merk: initiëren van het onderhouden van een missie/visie dat het Hartmans Netwerk reflecteert.
 • Herkenbaarheid: bekendheid van het netwerk naar buiten onderhouden en vergroten.

Activiteiten Sterk netwerk, Sterk merk en Herkenbaarheid

Het komend jaar gaan we in ieder geval een aantal activiteiten ondernemen om te werken aan een Sterk(er) netwerk, een Sterk(er) merk en (meer) Herkenbaarheid. De leden van de exposure commissie zullen hierin het voortouw nemen. Input van andere leden is bij een aantal onderdelen gewenst en zal dan ook gevraagd worden.

Tijdens de bijeenkomsten van het netwerk zal de commissie na de bestuursmededelingen de andere leden bijpraten over de ontwikkelingen. Omdat we in 2018 onze missie en visie updaten en meer passend maken bij de activiteiten en het profiel van het huidige netwerk, zullen de activiteiten van de exposure commissie in 2018 voornamelijk intern gericht zijn. Waarmee niet gezegd is dat we ons niet naar buiten toe profileren. Hier zal in 2018 enkel minder de focus op liggen.

 

6. Werving en selectie

Eind 2018 zullen wij helaas afscheid moeten nemen van 8 leden van Hartmans netwerk. Dit betekent wel dat we ruimte hebben voor nieuwe leden. Deze worden in 2018 en januari van 2019 geworven en geselecteerd. In 2018 houden we een alumni-bijeenkomst op 19 oktober waar dan ook geïnteresseerden bij aanwezig mogen zijn. De wervingscommissie dient hiermee rekening te houden in haar planning.

Planning

De planning voor de komende wervingsronde ziet er als volgt uit:

Bericht aan gemeenten, waterschappen en provincies

Vanaf 2017 worden de gemeenten, waterschappen en provincies digitaal uitgenodigd om kandidaten af te vaardigen. In 2018 wordt deze vorm van communicatie doorgezet. Daarnaast worden de organisaties al in september benaderd in verband met de bijeenkomst van 19 oktober 2018 waar geïnteresseerden al kennis kunnen maken met het netwerk.

Nieuwe leden werven

In 2018 zal in samenwerking met de exposurecommissie acties worden opgepakt om nieuwe leden te werven (website, LinkedIn, eigen netwerk, filmpje etc.). Alle leden worden ingeschakeld om hun netwerk te gebruiken voor het werven van nieuwe leden.

Selectie maken uit de aanmeldingen

In de eerste twee en een halve week van december zal de werving selectiecommissie beslissen welke kandidaten zij willen uitnodigen op een gesprek. De secretaris zal, naar aanleiding van deze selectie, vervolgens de kandidaten laten weten of zij wel of niet worden uitgenodigd.

Selectiegesprekken

De gesprekken met de nieuwe kandidaten zullen gevoerd worden door de werving en selectiecommissie, het dagelijks bestuur en de volgende personen:

 

7. Hartmans Scholarship

Binnen Harvard University zijn er allerlei verschillende business schools. De Kennedy School for Executive Education heeft meerdere programma’s voor (aankomend) leidinggevenden bij non-profit organisaties en de overheid (zie http://ksgexecprogram.harvard.edu/Programs/By_Name.aspx). Het zijn programma’s die zich voornamelijk richten op de Amerikaanse overheid, van lokaal tot op staatsniveau, maar buitenlandse deelnemers zijn ook welkom. Er worden cases behandeld over leiderschap, cultuurverandering, prestatieverbetering, en hoe je verbetering van prestaties kunt meten. Onderwerpen die voor de Nederlandse overheid ook zeer relevant zijn.

Het Hartman – Harvard programma (de Hartmans Scholarship) wordt jaarlijks aangeboden aan de afscheid nemende derdejaars. Zij kunnen in de drie jaar dat ze lid zijn van het netwerk (voor zover nodig) sparen voor hun eigen bijdrage en verlof. Het is een extra beloning voor drie jaar actieve deelname aan het netwerk.

Per jaar worden uit de derdejaars leden die voor een Hartmans challenge in aanmerking willen komen, een persoon geselecteerd. De selectie van deze personen vindt elk jaar in een bijeenkomst plaats door de Raad van Advies. De selectiecriteria zijn daarbij als volgt:

 • De kandidaat heeft een duidelijke visie en ideeën over wat hij/zij wil leren en welk programma hij/zij daarvoor wil volgen bij Harvard en hoe dit past binnen: zijn/haar eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van zijn/haar organisatie, de ontwikkeling en profilering van het Hartmans Netwerk.
 • De kandidaat heeft nagedacht over de manier waarop hij/zij de kennisdeling terug in Nederland wil vorm geven.
 • De kandidaat moet kunnen voldoen aan de aanvullende financiële bijdrage (hetzij via de eigen organisatie en/of persoonlijk).
 • De kandidaat heeft zich de afgelopen drie jaar aantoonbaar ingezet voor het Hartmans Netwerk, hetgeen door hem/haar is beschreven.

De programma’s (van een week) kosten gemiddeld € 5.500, inclusief lesmateriaal, verblijf en de meeste maaltijden, maar exclusief de vlucht naar Boston. Deelname aan de Hartmans Challenge wordt als volgt gefinancierd:

 • Eigen bijdrage: vlucht naar Boston (van ongeveer € 500-750).
 • Bijdrage Stichting Fonds Hartman: maximaal € 5.000.
 • Bijdrage eigen organisatie: via verlenging met een vierde jaar deelname van € 550.

 

8. Veranderingen binnen Hartmans Netwerk

In 2017 hebben de leden de missie en visie van het Hartmans Netwerk kritisch tegen het licht gehouden. Dat was een uitgebreid proces. Op basis daarvan ligt er nu een eerste concept-document, dat nog besproken en aangescherpt zal gaan worden na o.a. een gesprek met het bestuur. Wij streven ernaar om nog in de eerste helft van 2018 een nieuwe/aangescherpte missie, visie en bijbehorende doelstellingen te kunnen presenteren. Op basis van het proces tot nu toe en op basis van inzichten die op een andere manier zijn verkregen, zijn er al een aantal aanpassingen gedaan voor het komende jaar:

 • De alumni-bijeenkomst is niet in december, maar in november. Dit omdat alumni aangaven dat december vaak al een erg drukke maand is met jaarafsluitingen en kerstbijeenkomsten;
 • De bijeenkomst in november wordt ook open gesteld voor geïnteresseerden. Op deze manier kunnen potentiele nieuwe leden in de praktijk zien wat Hartmans Netwerk betekent. We hopen hiermee enerzijds meer aandacht te krijgen voor het Hartmans Netwerk en meer aanmeldingen binnen te krijgen. Anderzijds hopen we dat geïnteresseerden een beter beeld krijgen wat een lidmaatschap van het Hartmans Netwerk inhoudt.
 • In navolging van 2017 gaan we voor drie tweedaagse bijeenkomsten. We merken namelijk dat we tijdens tweedaagse bijeenkomsten veel meer bereiken, zowel inhoudelijk als qua groepsproces. Dat betekent dat een aantal eendaagse bijeenkomsten bij elkaar zijn getrokken om tweedaagse bijeenkomsten te kunnen vormen. Om niet het aantal contactmomenten per jaar daardoor drastisch te laten verminderen, wordt er in het najaar een extra eendaagse bijeenkomst aan het jaarprogramma toegevoegd.

 

9. Begroting 2018

Reageer op dit artikel